Preskočiť navigáciu

Login: * všetky položky sú povinné

u Kapra

Osobná stránka Petra Bohunského

Vítam vás na mojej stránke
Dnes je nedeľa 23. júna 2024, meniny má Sidónia

Bakalárska práca:

Špecifikácia

Obsah


ŠPECIFIKÁCIA POŽIADAVIEK NA SOFTVÉR

Inteligentný archív odborných publikácií

Obsah


1 Úvod

1.1 Predmet špecifikácie

Táto špecifikácia požiadaviek na softvér (ďalej ŠPS) popisuje používateľské, funkčné a parametrické požiadavky prvej verzie systému inteligentného archívu odborných publikácií. Špecifikácia je súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom. Bude slúžiť ako východisko pre vyhodnocovanie správnosti softvéru.

1.2 Rozsah projektu a funkcie systému

Systém bude prostredníctvom webového rozhrania sprostredkovávať archív odborných publikácií. Úlohou systému bude umožniť používateľom pohodlné vyhľadávanie medzi odbornými publikáciami a nahrávanie nových publikácií. Systém by mal umožniť taktiež vytváranie zoznamov publikácií pre každého používateľa osobitne pre opätovné prezeranie (napríklad za účelom vytvorenia rešerše).

1.3 Slovník pojmov, Skratky

PDF

Portable Document Format – súborový formát používaný na ukladanie dokumentov.

Apache

Softwarový webový server.

Fulltextové vyhľadávanie

Technika hľadania, pri ktorej sú preskúmavané všetky slová v každom prehľadávanom dokumente.

2 Celkový opis

2.1 Kontext systému

Kontextový diagram poskytuje pohľad na okolie systému. So systémom pracuje užívateľ, ktorý vyhľadáva alebo pridáva publikácie do systému. Systém komunikuje s databázou kde vyhľadáva poprípade pridáva záznamy o publikácií. Publikácie sú uložené v úložisku dát. Konvertor premieňa publikáciu vo formáte nezrozumiteľnom pre systém do textovej podoby bez formátovania (kvôli indexácii).

Obrázok 1

Obrázok 1: kontext systému

2.1.1 Systémové rozhrania

SR-1

Rozhranie k databáze.

SR-1.1

Systém vyhľadáva v databáze referencie na súbory a informácie o nich.

SR-1.2

Systém pridáva do databázy informácie a referencie k súborom.

SR-2

Rozhranie k úložisku dát.

SR-2.1

Načítavanie súborov publikácií.

SR-2.2

Ukladanie súborov publikácií.

SR-3

Rozhranie ku konvertoru slúži na konverziu nezrozumiteľného formátu na zrozumiteľnú pre systém.

2.1.2 Používateľské rozhrania

PR-1

Používateľské rozhranie musí byť formou webovej aplikácie.

2.1.3 Hardvérové rozhrania

Systém neobsahuje žiadne hardvérové rozhrania

2.1.4 Softvérové rozhrania

SSR-1

Systém by mal byť spustiteľný na linuxovom serveri s nainštalovaným Apache. Server by mal podporovať spúšťanie php skriptov vo verzií 5.

SSR-2

Na serveri by mala byť dostupná aplikácia XPDF.

SSR-3

Používateľské rozhranie musí korektne fungovať v prehliadačoch Internet Explorer 8, Firefox 10, Opera 10 a Google Chrome 17.

2.2 Funkcie systému

Prehľad funkcií, ktoré systém poskytuje je znázornený diagramom prípadov použitia na Obrázku 2.

Obrázok 2

Obrázok 2: Diagram prípadov použitia

2.3 Triedy používateľov a ich vlastnosti

Trieda Popis
Administrátor Je špeciálny používateľ, ktorý je vytvorený počas inštalácie alebo už existujúcim administrátorom. V systéme môže byť viacero administrátorov s rôznymi prihlasovacími údajmi. Administrátor
Člen Je používateľ s vytvoreným kontom, ktoré mu bolo vytvorené administrátorom. Pre prístup na systém potrebuje meno a heslo
Hosť Je špeciálny používateľ, vytvorený administrátorom, ktorý nemá vlastné konto. Má však prístup ku všetkým publikáciám rovnako ako člen. Táto trieda používateľa vyžaduje pre prístup tiež meno a heslo.

3 Špecifikácia požiadaviek

3.1 Vyhľadávanie publikácií

3.1.1 Popis prípadu použitia

Označenie:

UC01

Názov:

Vyhľadávanie publikácií

Priorita:

vysoká

Popis:

Používateľ si vyhľadá potrebné publikácie podľa zvolených vyhľadávacích kritérií. Výsledkom je zoznam publikácií vyhovujúcich zadaným vyhľadávacím kritériám (viď Prílohu Dátový slovník).

Vstupné podmienky:

Používateľ je prihlásený

Výstupné podmienky:

-

Opakovanosť

Stokrát do dňa

Krok

Činnosť

Bežná cesta

0.1

Používateľ vyberie možnosť vyhľadávania publikácií.

0.2

Systém požaduje zadanie vyhľadávacích kritérií.

0.3

Používateľ zadá kritéria.

0.4

Systém zobrazí publikácie vyhovujúce kritériám.

0.5

Užívateľ si môže prezerať nájdené publikácie a následne ich aj stiahnuť poprípade vložiť do zoznamu publikácií.

Alternatívna cesta

1.1

(po kroku 0.4) Používateľ nastaví, podľa čoho majú byť zoradené nájdené publikácie.

1.2

Systém aktualizuje zoznam nájdených publikácií.

Výnimky

Nie je žiadna

3.1.2 Funkčné požiadavky

Označenie

Popis

vyhľadanie.kritériá.viacSlov

V prípade viacerých slov v jednom poli kritérií sa bude vstup deliť po slovách.

vyhľadanie.výsledok.prázdny

V prípade prázdneho zoznamu nájdených publikácií, oznámi systém používateľovi, že sa nenašli publikácie vyhovujúce jeho požiadavkám.

vyhľadanie.výsledok.usporiadaj

Zoznam bude zoradený podľa používateľových nastavení.

vyhľadanie.výsledok.stránkuj

Zoznam bude stránkovaný po počte záznamov zvoleným používateľom.

3.2 Pridávanie publikácií

3.2.1 Popis prípadu použitia

Označenie:

UC02

Názov:

Pridávanie publikácií

Priorita:

vysoká

Popis:

Používateľ si môže pridať publikácie do systému. Bude im môcť nastaviť, či sú dostupné pre všetkých používateľov alebo len pre neho. Pre lepšie vyhľadávanie bude môcť pridať doplňujúce informácie (viď Prílohu Dátový slovník).

Vstupné podmienky:

Používateľ je prihlásený, používateľ je člen alebo administrátor

Výstupné podmienky:

-

Opakovanosť

jedenkrát do dňa

Krok

Činnosť

Bežná cesta

0.1

Používateľ vyberie možnosť pridávania publikácií.

0.2

Systém požaduje načítanie súboru publikácie

0.3

Používateľ nahrá súbor do systému

0.4

Systém prekóduje obsah súboru do potrebnej podoby a uloží do databázy spolu s indexom pre rýchle vyhľadávanie.

0.5

Systém požiada používateľa o doplňujúce informácie k publikácií

Alternatívna cesta

V1.1

Systém nedokáže rozpoznať text v dokumente (napríklad je dokument skenovaný).

V1.2a

Systém požiada užívateľa o zadanie kompletného textu dokumentu.

V1.3a

Systém text spracuje ako keby bol získaný zo súboru a pokračuje bodom 0.4.

V1.2b

Používateľ nenahrá text, systém pokračuje bodom 0.5. Tento dokument nie je možné hľadať podľa obsahu.

Výnimky

Nie je žiadna

3.2.2 Funkčné požiadavky

Označenie

Popis

pridajie.dostupnosť

Nastavenie, či je publikácia dostupná pre všetkých alebo len pre vlastníka.

pridanie.kontrolaRovnakých

Rovnaké súbory sa budú kontrolovať, či nie sú totožne s iným súborom na serveri. Kvôli šetreniu miesta bude nechávaná na serveri len jedna kópia súboru. Pre používateľov sa bude publikácia tváriť, akoby bola pridaná dvomi používateľmi.

3.3 Spravovanie publikácií

3.3.1 Popis prípadu použitia

Označenie:

UC03

Názov:

Spravovanie publikácií

Priorita:

vysoká

Popis:

Používateľ si bude môcť upravovať údaje o publikácií pridanej ním samým. Administrátor môže upravovať všetky publikácie dostupné pre všetkých. Môže taktiež publikáciu odstrániť zo systému alebo nastaviť, či bude viditeľná aj pre iných používateľov. Pri odstránení administrátorom sa publikácia zmení na nedostupnú pre všetkých.

Vstupné podmienky:

Používateľ je prihlásený, používateľ je člen poprípade administrátor

Výstupné podmienky:

-

Opakovanosť

jedenkrát do dňa

Krok

Činnosť

Bežná cesta

0.1

Používateľ vyberie možnosť správy publikácií.

0.2

Systém požaduje vybratie požadovanej publikácie.

0.3

Používateľ vyberie požadovanú publikáciu.

0.4

Systém mu ponúkne upraviť doplňujúce informácie o publikácií alebo vymazať publikáciu zo systému.

0.5

Užívateľ upraví informácie a potvrdí zmenu.

0.6

Systém zmeny vykoná v databáze.

Alternatívna cesta

V1.1

(po kroku 0.4) Používateľ vyberie možnosť vymazať.

V1.2a

Systém vymaže publikáciu z databázy aj z úložiska dát.

V1.2b

Ak systém zistí, že rovnaký súbor už existuje u iného užívateľa, vymaže len záznam z databázy o tomto používateľovi ako vlastníkovi publikácie.

Výnimky

Nie je žiadna

3.3.2 Funkčné požiadavky

Označenie

Popis

správaPublikácií.mazanie

Zachovať konzistentný stav databázy aj po odstránení indexov na publikáciu.

3.4 Vytváranie, spravovanie a prezeranie zoznamov publikácií

3.4.1 Popis prípadu použitia

Označenie:

UC04

Názov:

Vytváranie, spravovanie a prezeranie zoznamov publikácií

Priorita:

stredná

Popis:

Používateľ si bude môcť vytvárať zoznamy publikácií pre opätovné prezretie. Keďže budú tieto zoznamy určené prevažne pre vytváranie rešerší, bude umožnené aj zobrazenie základných údajov o publikáciách v textovej podobe pre jednotlivé zoznamy.

Vstupné podmienky:

Používateľ je prihlásený, používateľ je člen

Výstupné podmienky:

-

Opakovanosť

desaťkrát do dňa

Krok

Činnosť

Bežná cesta

0.1

Používateľ vyberie možnosť správy zoznamov publikácií

0.2

Systém požaduje vytvorenie nového zoznamu, odstránenie alebo správu existujúcich.

0.3

Používateľ vyberie existujúci zoznam.

0.4

Systém mu ponúkne prehľad celého zoznamu. Používateľ môže prezerať publikácie (ako pri vyhľadávaní) alebo ich odstraňovať.

0.5

Používateľ vyberie možnosť odstrániť publikáciu zo zoznamu.

0.6

Systém odstráni publikáciu v databáze zo zoznamu.

Alternatívna cesta

V1.1

(po kroku 0.2) Používateľ vytvorí nový zoznam.

V1.2

Systém vytvorí prázdny zoznam v databáze. Prípad použitia pokračuje v bode 0.2.

V2.1

(po kroku 0.2) Používateľ vymaže existujúci zoznam.

V2.2

Systém vymaže zoznam v databáze. Prípad použitia pokračuje v bode 0.2.

V2.2

Systém vymaže zoznam v databáze.

Výnimky

Nie je žiadna

3.4.2 Funkčné požiadavky

Označenie

Popis

zoznamPublikácií.export

Export bude výpis textu, kde budú uvedené informácie o publikáciách podľa zvoleného formátu.

3.5 Spravovanie užívateľov

3.5.1 Popis prípadu použitia

Označenie:

UC05

Názov:

Spravovanie užívateľov

Priorita:

vysoká

Popis:

Používateľ bude môcť vytvárať nových používateľov, odstraňovať ich a generovať im nové heslá pri zabudnutí.

Vstupné podmienky:

Používateľ je prihlásený, používateľ je administrátor

Výstupné podmienky:

-

Opakovanosť

jedenkrát do dňa

Krok

Činnosť

Bežná cesta

V0.1

Používateľ vyberie možnosť správy užívateľov.

V0.2

Systém dá na výber možnosť pridať užívateľa, odstrániť užívateľa a generovanie nového hesla.

V0.3

Používateľ vyberie možnosť pridať nového používateľa

V0.3

Systém ponúkne nastavenie informácií o používateľovi (výber triedy používateľa, prihlasovacie meno, heslo a e-mail).

V0.3

Systém vytvorí v databáze nového používateľa.

Alternatívna cesta

V1.1

(po kroku 0.2) Používateľ vyberie možnosť odstrániť používateľa.

V1.2

Systém označí v databáze používateľa ako odstráneného a používateľ sa už nebude môcť prihlásiť.

V2.1

(po kroku 0.2) Používateľ vyberie možnosť vygenerovanie nového hesla.

V2.2

Systém vygeneruje v systéme dočasné heslo na jedno prihlásenie sa do systému, ktoré umožní si nastaviť heslo.

Výnimky

Nie je žiadna

3.5.2 Funkčné požiadavky

Označenie

Popis

spravovanieUžívateľov.odstránenie

Odstrániť nebude možné samého seba.

spravovanieUžívateľov.dočasnéHeslo

Heslo bude odoslané v podobe hypertextového odkazu formou e-mailu.

4 Ďalšie požiadavky

4.1 Výkonnostné požiadavky

VP-1

Plno-textové vyhľadávanie by malo prebiehať za bežnej prevádzky do 10 sekúnd.

VP-2

Vyhľadávanie podľa atribútov by malo prebiehať za bežnej prevádzky do 2 sekúnd.

4.2 Bezpečnostné požiadavky

BP-1

Súbory obsahujúce publikácie by mali byť prístupne len pre prihlásených používateľov.

BP-2

Používateľ hosť bude mať povolený prístup len z prednastaveného rozsahu ip adries.

Príloha A: Dátový slovník

Vyhľadávacie kritéria=

Celý text publikácie (fulltextovo)

+Autor publikácie

+Názov článku

+Názov a číslo žurnálu

+Rok vydania

+Prvá a posledná strana

+Číslo článku

+DOI (Digital Object Identifier)

+Skratka názvu žurnálu

+Abstrakt (fulltextovo)

+Kategória

Doplňujúce informácie

Autor publikácie

Názov článku

Názov a číslo žurnálu

Rok vydania

Prvá a posledná strana

Číslo článku

DOI (Digital Object Identifier)

Skratka názvu žurnálu

Abstrakt

Kategória


Na stiahnutie:

Tu si môžete voľne stiahnuť špecifikáciu vo formáte pdf: specifikacia.pdf (652kB)

Naspäť hore
Päta stránky:
Autor: Peter Bohunský (Kapor)
Optimalizované pre: IE8 | Firefox 2.0+ | Opera 11.0+ | Google Chrome 4+
Systémový čas návštevníka: Serverový čas: 07:25:01